ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบจัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๔๘๕  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลเขาพนม ๓ (ไพศาลวิทยา)  โดยกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นซึ่งประชาชนได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  เสาไม้เนื้อแข็ง  หลังคามุงด้วยใบจาก ฝาพนังขัดแตะด้วยไม้ไผ่  จัดแบ่งเป็น  ๒  ห้องมีนักเรียน  ๔๖  คน  และมีนายสิงห์  อุดมศรี  เป็นครูใหญ่

โรงเรียนบ้านถ้ำโกบระยะแรกก่อตั้ง  มีการเปลี่ยนแปลงย้ายครูเข้าออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวครูใหญ่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายคน  นักเรียนก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   อาคารชำรุดทรุดโทรม ได้ทำการซ่อมแซมครั้งแล้วครั้งเล่า ครั้นเวลาล่วงเลยมากว่า  ๑๐  ปี  ปี  ๒๕๐๓  นายเชย  สังข์รอด  ครูของโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่  คุณครูเชย  สังข์รอด  ได้ร่วมมือกับคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในการในตำบลหน้าเขา  ศึกษาอำเภอเขาพนม  ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  พัฒนาโรงเรียนบ้านถ้ำโกบเข้าสู่ระบบสถาบันทางการศึกษาที่มีมาตรฐานครบองค์ประกอบ  มีนักเรียนกว่า  ๕๐๐  คน  มีครู  ๒๐  กว่า คน  บริเวณพื้นที่  ๕๔  ไร่เศษ มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ วัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาเพียงพอ  สมบูรณ์  ขยายชั้นเรียนระดับอนุบาล  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและเปิดโรงเรียน  สาขา  ๒ แห่ง   คือ  สาขาห้วยน้ำแก้วและสาขาควนผึ้งนับเป็นยุคพัฒนาโรงเรียนบ้านถ้ำโกบทั้งโครงสร้างและคุณภาพการศึกษา

*************