วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
“ภายในปีการศึกษา  2565  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี สุขภาพดี มีความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม 
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 
*****************