พันธกิจ
พันธกิจ
 1.  จัดกระบวนการเรียนรู้  ระดับปฐมวัย  การศึกษาภาคบังคับ  และการจัดการศึกษานอกระบบ
 2.  พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน  การเขียนและการคิดคำนวณ  ให้เหมาะสมกับชั้นเรียน
 3.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสุขภาพดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 4.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ตลอดจนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รักและภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตลอดจนสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
 6.  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพให้เข้มแข็ง  และได้รับรองคุณภาพภายนอก
 7.  เร่งพัฒนาศักยภาพของสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
 8.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  โดยเน้นการมีส่วนร่วม

*****************