กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผู้เรียนให้เข้าเรียนตามระดับชั้นเรียน และศึกษาต่อตามศักยภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ ให้ได้ตามเป้าหมายจุดเน้นการพัฒนา 
4. พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างครบวงจรต่อเนื่อง โดยเน้นกลุ่มอาชีพด้านเกษตรและงานช่าง 
7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
8. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา 
10. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถจัดกระบวนการเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
11. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
12. พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

**********************