เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ

เราถ้ำโกบลูกเหลืองแดงแหล่งศึกษา สร้างปัญญา อนาคต ที่สดใส
แก่ปวงชน คนในชาติ ประเทศไทย ให้อำไพในโลกา น่าชื่นชม

เขาพนมเด่นตระสง่าที่หน้าเขา เป็นแหล่งเราอาศัยในพื้นที่ ชื่ออำเภอและ
ตำบลคนมั่งมี เป็นถิ่นที่ชื่นชมสมวิญญา

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย อีกทั้งใฝ่คุณธรรม นำหรรษา เราเชิดชู
คำขวัญนี้เนิ่นนานมา เป็นปรัชญาประจำตัว รั้วเหลืองแดง

เราสัญญา เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปฏิบัติชื่นชม สมศักดิ์ศรี 
ถ้ำโกบเราจะได้ไม่ราคี เพื่อชีวีหมดทุกข์ สุขนิรันดร์

________________________________________________