ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปตัวแทนระดับภาค ศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 69 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่


สรุปตัวแทนระดับภาค
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

นักเรียน

ครู

1

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

1. เด็กชายสิทธิชัย  รอดทุกข์
 

1. นางสาวอลิศรา  เพ็ชรอาวุธ
 

2

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

1. เด็กชายธนานพ  สุดรักษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  คงน้อย
 

1. นางสาวสุภาวดี  ขำทอง
2. นางสาวณัฐรดา  มหารงค์
 

3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

1. เด็กชายวรากร  นาคีเภท
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บรรดาศักดิ์
 

1. นางสาวณัฐรดา  มหารงค์
2. นางสาวสุภาวดี  ขำทอง
 

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

1. เด็กหญิงกฤตินันท์  คงคต
2. เด็กหญิงจิราภา  สุดรักษ์
3. เด็กหญิงชนิษฐา  ไชยคชบาล
4. เด็กหญิงณัฐชา  เสนศรี
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พูนเพิ่ม
6. เด็กหญิงวัลลญา  ดาวสุวรรณ์
7. เด็กหญิงสาธิตา  โสดาบุตร
8. เด็กหญิงอรฉัตร  พืชผล
9. เด็กหญิงอริสา  คงกุลทอง
10. เด็กหญิงอัยริสา  มณีมัย
 

1. นางสาวรัตติกาล  จีณะวงค์
2. นายวรรณชัย  นาคีเภท
3. นางสาวอนงค์  ไชยวิเศษ
 

5

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงกชมน  พุ่มศรี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  โตเทียน
3. เด็กหญิงกนิษฐา  พรมปาน
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไหมสีเขียว
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ราชนาม
6. เด็กหญิงมนัสพร  หนูแก้ว
7. เด็กหญิงลักษณ์พร  มากผล
8. เด็กหญิงศยามล  จิตร์มั่น
9. เด็กหญิงอมรทิพย์  ปลองคีรี
10. เด็กหญิงโสวรส  ชัยศรี
 

1. นางนารีรัตน์  คงจ้อย
2. นางประนอม  สังข์คำ
3. นางสาวรัตติกาล  จีณะวงค์
 

6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงอจิรวดี  ประไพ
 

1. นายนภดล  จิตร์เกิด
 

7

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

1. เด็กชายภูวนาท  สุขอนันต์
 

1. นางสาวชญานิศ  หลานฉิม
 

8

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พูลช่วย
 

1. นางมณทิพย์   เกตแก้ว
 

9

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงกชพร  ไทยช่วย
2. เด็กหญิงดาราวดี  เวชกุล
3. เด็กหญิงนฤมล  ศรีสว่าง
4. เด็กหญิงวรรณรดา  ชูศรี
5. เด็กหญิงวรรณิภา  พรมเพ็ญ
6. เด็กหญิงสาธิตา  รักษ์จันทร์
 

1. นางสาวปิยะวรรณ  หนูขำ
2. นางสาวปิยะพร  ศรีสุขใส
 

10

คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงภูตอง  ทิพย์กลั่น
2. เด็กชายสุวพัชร  พรหมเดช
3. เด็กหญิงอณิชา  นิลธนาภิรัฐ
 

1. นายภูสิทธิ์  ดินแดง
2. นางทัศนี  ศรีพารา
 

โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2562,09:05   อ่าน 176 ครั้ง