บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวกนกนาฎ คงเครือ
ครูธุรการ

นางสาวชญานิศ หลานฉิม
บรรณารักษ์

นายอรุณ สุดสุข
ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ