บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวกนกนาฎ คงเครือ
ครูธุรการ

นางจารุมน ทองสลัก
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นายอรุณ สุดสุข
ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ

นายภูสิทธิ์ ดินแดง

นางสาวชญานิศ หลานฉิม
บรรณารักษ์