บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวกนกนาฎ คงเครือ
ครูธุรการ

นางจารุมน ทองสลัก
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นายภูสิทธิ์ ดินแดง
ICT Talent

นางสาวชญานิศ หลานฉิม
บรรณารักษ์

นายอรุณ สุดสุข
ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ