ทุกกลุ่มสาระ

นางนรินทร์ จินดานิมิตร
ครู คศ.1
หัวหน้าทุกกลุ่มสาระ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุภาวดี รักษ์ตันสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุนิสา เจริญณรงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2