กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทัศน์ อมรลักษณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุฤทธิ์ กาญจนวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2