ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 62 นักเรียนรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
10 ต.ค. 62 ถึง 14 ต.ค. 62 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคตะวันออก
07 ต.ค. 62 ถึง 09 ต.ค. 62 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด
04 ต.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
24 ก.ย. 62 ถึง 26 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
29 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายเขาพนม จังหวัดกระบี่
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
15 ส.ค. 62 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
12 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ
จัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
08 ส.ค. 62 วันอาเซียน
จัดนิทรรศการให้ความรู้เนื่องในวันอาเซียน 
โรงเรียนเรียนบ้านถ้ำโกบ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ