วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
“สุขภาพดี มีความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 
*****************