พันธกิจ
พันธกิจ
พันธกิจ
  1. จัดกระบวนการเรียนรู้  ระดับปฐมวัย  การศึกษาภาคบังคับ 
  2. พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน  การเขียนและการคิดคำนวณ  ให้เหมาะสมกับชั้นเรียน
  3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสุขภาพดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. พัฒนากระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมด้านอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ตลอดจนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รักและภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตลอดจนสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
  6. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพให้เข้มแข็ง  และได้รับรองคุณภาพภายนอก
  7. เร่งพัฒนาศักยภาพของสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
  8. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  โดยเน้นการมีส่วนร่วม

*****************