ปฐมวัย

นางมนิตา อุดมศรี
ครู คศ.1

นางพัชริกา มะโนธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววิไลวรรณ เสือพล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางจารุมน ทองสลัก
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2