ปฐมวัย

นางมนิตา อุดมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางพัชริกา มะโนธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววิไลวรรณ เสือพล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุวรรณา บุตรสมัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2