ปฐมวัย

นางสาวสุจิตรา โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางกัลยา ปวนแก้วหาญ
ครู คศ.2