ปฐมวัย

นางกัลยา ปวนแก้วหาญ
ครู คศ.2

นางสาววิไลวรรณ เสือพล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางพัชริกา มะโนธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1