คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดาราวดี เวชกุล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลักษพร มากผล
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัฒภิมล ดาวสุวรรณ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญจิรา ไหมสีเขียว
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนัสพร หนูแก้ว
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลทิพย์ สิงห์รัตน์
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอมรทิพย์ ปลองคีรี
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2