เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
 เป้าประสงค์      
1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา
3.  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและผู้เรียนที่ด้อยโอกาส  ได้รับการช่วยเหลือส่งเสริม
4.  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านอนามัยและการกีฬาทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
5.  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยอย่างต่อเนื่อง
6.  ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายวิธี ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
7.  มีระบบประกันคุณภาพภายใน
8.  มีระบบบริหารจัดการการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  โดยเน้นการมีส่วนร่วม  โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

***********************