ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

       ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (มีตัวตน)
ชาย หญิง รวม
อ.2/1 13 10 23
อ.2/2 15 7 22
อ.3/1 12 12 24
อ.3/2 15 10 25
รวมอนุบาล 55 39 94
ป.1/1 18 12 30
ป.1/2 15 16 31
ป.2/1 9 14 23
ป.2/2 13 15 28
ป.3/1 16 16 32
ป.3/2 12 18 30
ป.4.1 16 12 28
ป.4/2 11 15 26
ป.5/1 17 10 27
ป.5/2 11 16 27
ป.6/1 11 16 27
ป.6/2 16 11 27
รวมประถม 165 171 336
ม.1/1 19 14 33
ม.1/2 16 18 34
ม.2/1 14 19 33
ม.2/2 13 14 27
ม.3/1 12 7 19
ม.3/2 11 7 18
รวมมัธยม 85 79 164
รวมทั้งสิ้น 303 289 594