ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

       ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (มีตัวตน)
ชาย หญิง รวม
อ.2/1 12 8 20
อ.2/2 15 7 22
อ.3/1 12 12 24
อ.3/2 13 10 23
รวมอนุบาล 52 37 89
ป.1/1 19 12 31
ป.1/2 16 16 32
ป.2/1 9 15 24
ป.2/2 13 16 29
ป.3/1 15 17 32
ป.3/2 13 19 32
ป.4.1 15 12 27
ป.4/2 12 15 27
ป.5/1 18 10 28
ป.5/2 12 15 27
ป.6/1 11 16 27
ป.6/2 16 11 27
รวมประถม 169 174 343
ม.1/1 20 14 34
ม.1/2 17 18 35
ม.2/1 15 20 35
ม.2/2 14 13 27
ม.3/1 12 7 19
ม.3/2 10 7 17
รวมมัธยม 88 79 167
รวมทั้งสิ้น 309 290 599