ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

       ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562)

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (มีตัวตน)
ชาย หญิง รวม
อ.2/1 12 8 20
อ.2/2 15 7 22
อ.3/1 12 12 24
อ.3/2 13 10 23
รวมอนุบาล 52 37 89
ป.1/1 20 12 32
ป.1/2 16 16 32
ป.2/1 9 15 24
ป.2/2 13 16 29
ป.3/1 15 16 31
ป.3/2 13 19 31
ป.4.1 15 12 27
ป.4/2 12 15 27
ป.5/1 18 10 28
ป.5/2 12 16 28
ป.6/1 11 16 27
ป.6/2 16 11 27
รวมประถม 169 174 343
ม.1/1 29 16 35
ม.1/2 18 18 36
ม.2/1 15 19 34
ม.2/2 14 14 28
ม.3/1 12 7 19
ม.3/2 11 7 18
รวมมัธยม 89 81 170
รวมทั้งสิ้น 310 292 602