กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางทัศนี ศรีพารา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายชัยสิทธิ์ สุพันธ์
ครู คศ.3

นางสาคร บุญรัตน์
ครู คศ.3

นายสุทัศน์ อมรลักษณ์
ครู คศ.3

นางสาวสุไบดา บิลาอาบู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเกวลิน หงษ์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1