กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางทัศนี ศรีพารา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชัยสิทธิ์ สุพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาคร บุญรัตน์
ครู คศ.3

นายสุทัศน์ อมรลักษณ์
ครู คศ.2

นางสาวสุไบดา บิลาอาบู
ครู คศ.1

นางสาวเกวลิน หงษ์ทอง
ครู คศ.1