กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนัยญาณี บุญนำ
ครู คศ.3

นางสาวสุจิตรา มาศชาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววีรนุช กูลดี
ครู คศ.1

นางสาวปิยะพร ศรีสุขใส
ครูผู้ช่วย