กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนัยญาณี บุญนำ
ครู คศ.3

นางสาวมนัสนันท์ สินสะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุจิตรา มาศชาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1