กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนัยญาณี บุญนำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุจิตรา มาศชาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววีรนุช กูลดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปิยะพร ศรีสุขใส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1