คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุคนธ์ สวัสดิภิรมย์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายระโนต บุญนำ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย คงน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
ชื่อ-นามสกุล : นายจามิกร สังข์รอด
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0828115599
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ สังข์รอด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0878948914
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐดนัย ขยายแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณะ บุญประกอบ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
อีเมล์ : Wanna512@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา หลานไทย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดการสำราญ แก้วโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกียรติ เกตแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง
เบอร์โทร : 0854712784
ชื่อ-นามสกุล : นายนวพล ชุมศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณชัย นาคีเภท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ แก้วเก้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทนา สวัสดิภิรมณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื่นที่
เบอร์โทร :