กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายณัฐวุฒิ บุญเหม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอาภาภรณ์ เกิดศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1