กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาวดี ขำทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอาภาภรณ์ เกิดศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุไบดา บิลาอาบู
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกวลิน หงษ์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1