กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาวดี ขำทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุไบดา บิลาอาบู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางทัศนี ศรีพารา
ครู คศ.2