กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาวดี ขำทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐรดา มหารงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุไบดา บิลาอาบู
ครู คศ.1

นางสาวเกวลิน หงษ์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางทัศนี ศรีพารา
ครู คศ.2