กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวรรณชัย นาคีเภท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฤดีภรณ์ ชนะกุล
ครู คศ.3

นางสาคร บุญรัตน์
ครู คศ.3

นายประเสริฐ สุขมาก
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทราวดี ดำนิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุนิสา เจริญณรงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2