กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวรรณชัย นาคีเภท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาคร บุญรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวภัทราวดี ดำนิล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนิสา เจริญณรงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2