กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวรรณชัย นาคีเภท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฤดีภรณ์ ชนะกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาคร บุญรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายประเสริฐ สุขมาก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2