กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนารีรัตน์ คงจ้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตติกาล จีณะวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอนงค์ ไชยวิเศษ
ครูผู้ช่วย