กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนารีรัตน์ คงจ้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ