กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนารีรัตน์ คงจ้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตติกาล จีณะวงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1