กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนารีรัตน์ คงจ้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตติกาล จีณะวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยาง
ครู คศ.3

นายสุฤทธิ์ กาญจนวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวสุไบดา บิลาอาบู
ครู คศ.1

นางสาววีรนุช กูลดี
ครู คศ.1