ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
              โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ ตั้งอยู่  หมู่ที่  2  ตำบลหน้าเขา  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์  81140  โทรศัพท์  075-602681  โทรสาร 075-602681Website : http://www.banthumkobschool.ac.th  
จัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๔๘๕  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลเขาพนม ๓  (ไพศาลวิทยา)  โดยกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นซึ่งประชาชนได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  เสาไม้เนื้อแข็ง  หลังคามุงด้วยใบจาก ฝาพนังขัดแตะด้วยไม้ไผ่  จัดแบ่งเป็น  ๒  ห้องมีนักเรียน ๔๖ คน และมีนายสิงห์  อุดมศรี  เป็นครูใหญ่
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบระยะแรกก่อตั้ง  มีการเปลี่ยนแปลงย้ายครูเข้าออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูใหญ่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายคน  นักเรียนก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   อาคารชำรุดทรุดโทรม ได้ทำการซ่อมแซมครั้งแล้วครั้งเล่า ครั้นเวลาล่วงเลยมากว่า  ๑๐  ปี  ปี  ๒๕๐๓  นายเชย  สังข์รอด  ครูของโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่  คุณครูเชย  สังข์รอด  ได้ร่วมมือกับคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในตำบลหน้าเขา  ศึกษาธิการอำเภอเขาพนม  ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  พัฒนาโรงเรียนบ้านถ้ำโกบเข้าสู่ระบบสถาบันทางการศึกษาที่มีมาตรฐานครบองค์ประกอบ  มีนักเรียนกว่า  ๕๐๐  คน  มีครู  ๒๐  กว่าคน  บริเวณพื้นที่  ๕๔  ไร่เศษ  มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ วัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาเพียงพอ  สมบูรณ์  ขยายชั้นเรียนระดับอนุบาล  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ปัจจุบันปีการศึกษา  ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านถ้ำโกบมีพื้นที่  ๒  แปลง 
แปลงที่  ๑  พื้นที่  ๕๑  ไร่  ๔๔.๔  ตารางวา  ซึ่งเป็นสวนปาล์มน้ำมัน  ๑๗  ไร่  เป็นสระเก็บน้ำ  ๒  สระ  พื้นที่  ๓  ไร่  เป็นสนามกีฬา  ๑๐  ไร่  เป็นพื้นที่ปลูกสร้างอาคารเรียน  และอาคารประกอบ
แปลงที่  ๒  พื้นที่  ๑๒  ไร่  ตั้งอยู่  หมู่ที่  ๗ ตำบลหน้าเขา  ปลูกปาล์มน้ำมัน  ๒๓๐  ต้น 
 
 
*************