กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเศวษ นาคสวาสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปิยะวรรณ หนูขำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2