กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปิยะวรรณ หนูขำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายนภดล จิตร์เกิด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2