คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม

*****************