ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกียรติ เกตแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงห์ อุดมศรี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2485-2487
ชื่อ-นามสกุล : นายครื้น ชนะกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2487-2488
ชื่อ-นามสกุล : นายอับ ไชยกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2488-2489
ชื่อ-นามสกุล : นายดวน เปียกบุตร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2489-2502
ชื่อ-นามสกุล : นายเชย สังข์รอด
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2503-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคดี สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวรณ์ ปัญจมาศ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2538-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภักดิ์ เจือกโว้น
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคดี สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542-2550