กลยุทธ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผู้เรียนให้เข้าเรียนทุกระดับชั้นเรียน  และ ส่งเสริมการศึกษาต่อของนักเรียนในทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน  การเขียนและการคิดคำนวณ  ให้ได้ตามเป้าหมายจุดเน้นการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ ๕  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งผ่านการทดสอบระดับชาติปรับปรุงวิธีสอนให้เหมาะสมและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการวัดผลประเมินผลตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโยลีที่ทันสมัยและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างครบวงจรต่อเนื่อง  โดยเน้นกลุ่มอาชีพด้านเกษตรและงานช่าง
กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา
กลยุทธ์ที่ ๑๐ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นมืออาชีพ   มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถจัดกระบวนการเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยชั้นเรียนและพัฒนาผลงานทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ ๑๔  บริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
**********************