กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรพิมล อมรลักษณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมณทิพย์ เกตแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางประนอม สังข์คำ
ครู คศ.3

นางจีรภา อันนานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1