กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรพิมล อมรลักษณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางมณทิพย์ เกตแก้ว
ครู คศ.3

นางประนอม สังข์คำ
ครู คศ.3

นางจีรภา อันนานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอลิศรา เพ็ชรอาวุธ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2